Algemene Voorwaarden Nagelsalon Ulla's Nailstime

 

 

 

1. Algemeen

 

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding behandeling en transactie tussen Nagelsalon Ulla's Nailstime en client waarop Nagelsalon Ulla's Nailstime deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 

 

2. Inspanningen nagelsalon 
 
Nagelsalon Ulla's Nailstime zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De nagelsalon zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.
 

 

3. Afspraken

 

Een afspraak die telefonisch, via whats app, per email of in de studio is gemaakt, is bindend. Er wordt namelijk tijd voor de client gereserveerd.

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak melden aan Nagelsalon Ulla's Nailstime middels telefoonnummer  of via whats app 06-33716128.

Bovenstaande punten gelden ook indien de cliënt een andere behandeling wenst dan is afgesproken.

Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, rekent nagelsalon Ulla's Nailstime 50% van het gehele bedrag voor de afgesproken behandeling aan de cliënt. Nagelsalon Ulla's Nailstime moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak de cliënt melden.

Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

 

 

4. Betaling

 

Nagelsalon Ulla's Nailstime vermeld alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de nagelsalon. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Nagelsalon Ulla's Nailstime vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de nagelsalon. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en\of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per betaalverzoek te voldoen.

 

 

5. Geheimhouding

 

Nagelsalon Ulla's Nailstime is verplicht tot geheimhouding aan alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld. Of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de nagelsalon verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

 

 

6. Aansprakelijkheid

 

Nagelsalon Ulla's Nailstime is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Nagelsalon Ulla's Nailstime is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Nagelsalon Ulla's Nailstime is niet aansprakelijk voor verlies diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de nagelsalon.
 
 

 

7. Garantie

 

Nagelsalon Ulla's Nailstime geeft de cliënt 1 week (7 dagen) garantie op de behandeling en de producten.

Deze garantie vervalt indien:

  • De cliënt de kunstnagels heeft laten onderhouden door een andere nagelsalon
  • De cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt
  • De cliënt de kunstnagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken / afgetrokken
  • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen 5 werkdagen heeft opgevolgd
  • De cliënt jonger is dan 18 jaar
  • De cliënt niet 2x daags met een goede nagelriemolie ( dus olie zonder paraffinum liquidum of mineraal olie )haar nagelriemen te verzorgd

 

 

8. Beschadiging & Diefstal


Nagelsalon Ulla's Nailstime heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Nagelsalon Ulla's Nailstime meldt diefstal altijd bij de politie.

 

 

9. Klachten

 

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking via email of telefoon gemeld worden aan de eigenaar van Nagelsalon Ulla's Nailstime. Nagelsalon Ulla's Nailstime moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal nagelsalon Ulla's Nailstime de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels door de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Nagelsalon Ulla's Nailstime en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.
 

 

10. Behoorlijk gedrag

 

De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Nagelsalon ullá's Nailstime het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.
 

 

11. Roken

 

In de salon wordt niet gerookt.
 
 
12. mobiele telefoon
 
Het gebruik van de mobiele telefoon tijdens de behandeling in de salon is niet toegestaan.
 

 

13. Recht

 

Op elke overeenkomst tussen Nagelsalon Ulla's Nailstime en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.
 

 

14. Leeftijd

 

De minimale leeftijd die Nagelsalon Ulla's Nailstime hanteert voor het zetten van kunstnagels (acrygel of gel) is 17 jaar  en voor gelpolisch 16 jaar mits met schriftelijke toestemming tot 18 jaar van een ouder.